کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت پول باد آورده

این قسمت پول باد آورده در زمان انسانهای اولیه باد آورده را باد میبرد اما در زمان انسان دومیه .... در این زمینه تردیدهایی وجود دارد.