کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت کدورت

این قسمت کدورت چگونه میتوان در نوروز کدورت ها را دور ریخت ؟ بی سروسامانیان صدها سال پیش، حتی شاید کمتر پاسخ این سوال را یافته بودند.