کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت نگران

این قسمت نگران بی سر و سامانیان در نوروز خیلی نگران می شدند، اما دلیل نگرانی را اشتباه انتخاب می کردند!