کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت پسته

این قسمت پسته آیا می توان پسته ها ا از گزند مهمانان نوروزی در امان نگه داشت؟