نقاشی با توپ بسکتبال

کلیپ دیدنی از نقاشی یک هنرمند که توسط یک توپ بسکتبال کشیده می شود