کلیپ مبارزه مار و سنجاب

ویدیو بسیار دیدنی از مبارزه یک سنجاب کوچک با یک مار