استاد علی اکبر رائفی پور - کفشهایی شبیه سم اسب

کلیپ سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مورد ساخت کفش هایی شبیه سم اسب