دنیا مدیر نداره (۱) - استاد علی اکبر رائفی پور

کلیپ سخنرانی استاد رائفی پور در مورد مدیریت جهانی