استاد علی اکبر رائفی پور - که چی ؟

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور