دسر و شیرینی - دسر موز و دارچین

بستنی یا دسر سرد موز و دارچین با عسل و دارچین و مغز بادام را طبق ویدئو مخلوط کنید و در کمترین زمان اماده میشود