استاد علی اکبر رائفی پور - جاهلیت مدرن

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب جاهلیت مدرن