استاد علی اکبر رائفی پور - مرگ ملک عبدالله ( نزدیکی ظهور )

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب مرگ ملک عبدالله ، پادشاه عربستان