دسر و شیرینی - کاپ کیک کاراملی

خرما و کره بادام زمینی و جو پرک ،گردو و شیر و کاکائو راطبق ویدیو مخلوط کرده در یخچال قرار دهید