استاد علی اکبر رائفی پور - حقیقت و ماهیت فارسی وان

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب حقیقت و ماهیت کانال ماهواره ای فارسی وان