استاد علی اکبر رائفی پور - نیزه ی سرنوشت

کلیپ گزیده ای از سخنرانی های استاد علی اکبر رائفی پور در باب نیزه ی سرنوشت