فیلم ایرانی | فیلم سلام سرزمین من

خلاصه : شکوه با اخذ درجه ی پزشکی به ایران می آید تا با همکاری پدر و همکارش، گلریز، درمانگاهی احداث کند....