فیلم ایرانی | آنونس طهران روزگارنو

قبل از شهریور ۱۳۲۰ ، رضاشاه امر به سر شماری می کند....