فیلم ایرانی | آنونس فیلم تاواریش

ایرج برای گریز از دستگیر شدن به شوروی می گریزد....