فیلم ایرانی | ارغوان

ارغوان : بخشی از کنسرت بال در بال در کلن آلمان به سال ۱۹۹۷ با تار استا لطفی ، تنبک استاد محمد قوی حلم و صدای استاد هوشنگ ابتهاج