فیلم ایرانی | فیلم مفسدین

بخشی از فیلم مفسدین به کارگردانی امان منطقی به سال ۱۳۵۹