فیلم ایرانی | فیلم سرباز اسلام

بخشی از فیلم سرباز اسلام به کارگردانی امان منطقی به سال ۱۳۵۹