شکست تلخ و سنگین تیم ملی بسکتبال ایران

شکست تلخ و سنگین تیم ملی بسکتبال ایران

تیم ملی بسکتبال از کره انتقام گرفت

تیم ملی بسکتبال از کره انتقام گرفت